Dobové fotografie Náchodska

(od Dobrošova k Transformátoru)

Skoro všechny fotografie mě poskytl Lukáš Smrček ze svého osobního archivu. Za to což patří dík.

Tady se plní můj sen a to udělat stránku o linii opevnění z let 1935 - 38 u Náchoda. Sám totiž provázím na N-S 82 Březinka a velice obdivuji linii kolem Náchoda. Při tvorbě vycházím z knihy Opevňování Náchodska - pěchotní srub Březinka vydané KVH Náchod nákladem SPČO (dnes již vyprodaná), je dílem náchodského Klubu vojenské historie (udržující N-S 82 Březinka) a velice barvitě a poutavě popisuje dané téma. Uzříte část kapitoly, kterou napsal Ing. Petr Charvát (k textu jsou přidány mé poznatky z riskantních návštěv těchto objektů).

Tvrz Dobrošov

N-S 75 Zelený - dělostřelecký srub N-S 72 Můstek - veliteský srub

 

Ze sedmi objektů tvrze jsou stavebně dokončeny tři - pěchotní sruby N-S 72 Můstek, N-S 73 Jeřáb a dělostřelecký srub N-S 75 Zelený (jediný veřejnosti přístupný dělostřelecký srub v ČR).

Další nedobudované objekty byly N-S 74 (otočná dělová věž Maliňák), N-S 76 (druhý dělostřelecký srub Amerika), N-S 77 (minometná věž Kaplička) a N-S 77a (vchodový objekt Portál). Podzemní prostory chodeb v délce 1750 metrů a sály v délce 750 metrů byly vyrubány a v roce 1938 téměř z poloviny vybetonovány. Na místě vchodového objektu byla jako nouzové řešení v krizové situaci vybudována branka s mřížovými vraty do podzemí. Dnes je tento vchod zasypán.

V září 1938 byl z celé tvrze částečně schopen boje pouze srub Jeřáb, který měl také stálou osádku. Na všech dostavěných objektech však nebyly osazeny pancéřové zvony a především ještě scházela hlavní výzbroj tvrzí - 100 mm houfnice (zbraň Y), které měla Škodovka dodat až v roce 1939. Z tohoto důvodu byly v zářijové krizi před dělostřeleckými objekty některých čs. tvrzí umístěny baterie horských kanónů 75 mm a na Náchodsku se situace řešila dělostřelectvem v polních postaveních na návrší u Vysokova.

V dané době by tvrz Dobrošov nemohla prakticky zasáhnout do boje a hlavní tíha spočívala na aspoň částečně dokončených liniích těžkého a lehkého opevnění (pozn. opisovatele: všechny sruby v Náchodském údolí a kolem něj měly protitankové kanóny a byly částečně vybaveny, zato lehké objekty měly lafetaci pouze v údolí jinak ne).

Zde opět vyvstává otázka skutečné bojové hodnoty čs. opevnění v září 1938 a schopnost naší obrany. Jestliže uvážíme, že ve většině objektů v okolí Náchoda byly instalovány zbraně, ale nebylo dokončeno ostatní vybavení (elektroinstalace, rozvody vody, vzduchotechnika), jeví se bojeschopnost linie jako značně iluzorní. V této souvislosti je však nutno si připomenout situaci v roce 1945, kdy probíhaly boje v prostoru Opavy a Ostravy mezi Rudou armádou a jednotkami Wehrmachtu, které využily již zdevastované objekty našeho opevnění jako hlavní obranou linii. Ačkoliv pevnosti byly již v té době také zcela bez vnitřního vybavení a otvory po vytržených zvonech a střílnách byly pouze provizorně vyspraveny betonem, zdržela tato linie postup “ ostravské operace ” o několik týdnů a způsobila Rudé armádě velké ztráty.

Vraťme se však ke tvrzi Dobrošov. V roce 1968 se jí ujalo náchodské muzeum a zahájilo práce na jejím zpřístupnění. Duší tohoto projektu byl historik pan Václav Kaplan. Byl zpřístupněn dělostřelecký srub Zelený, pěchotní srub Můstek a podzemní prostory mezi nimi včetně části kasárenských sálů. Nevybetonovanou část spojovací chodby zabezpečila moderní ocelová důlní výztuž. V dnešní době mohou zhlédnout asi 1/5 z celého rozsahu podzemí tvrze.

V posledních letech byla zřízena provozní budova s výstavním sálem u dělostřeleckého srubu a pro vážné zájemce zpřístupněn i pěchotní srub Jeřáb s unikátními nástěnnými malbami a nápisy členů osádky, kteří zde v roce 1938 prožívali pohnuté zářijové události. V období okupace byla pod srubem zřízena cvičná střelnice pro kulomety německé proti vzdušné obrany. Z té doby pocházejí betonové okopy pro terčová zařízení v blízkém lesíku a stopy po střelbách na omítce srubu. Ještě dnes lze nalézt v zemi vystřílené kulky. Na začátku války také jeřáb posloužil německým filmařům, kteří zde natáčeli “ dokument ” o dobývání francouzské Maginotovy linie. Pamětníci z Náchoda dodnes vzpomínají na neutuchající veselí v kině, když při filmovém týdeníku zjistili, že Dobrošov je vlastně ve Francii.

Na povrchu areálu tvrze byla vyznačena turistická naučná stezka, jejíž jeden okruh vede kolem všech vybudovaných i nedostavěných objektů a končí u Jiráskovy chaty na Dobrošově. Pod osadou Polsko se stezka dělí. Za objektem N-S 79 odbočuje trasa B po zelené turistické značce podél linie samostatných pěchotních srubů k Březince a lázním Běloves, kde má u parkoviště vedle hotelu Bonato poslední tabuli.

 

Linie k Náchodu

N-S 79 spolu s německou technikou Odstřel pozorovacího zvonu na N-S 79 Hrobka
Odstřelené zvony na N-S 79

Za tvrzí směrem k Náchodu začíná linie samostatných pěchotních srubů objektem N-S 78 Polsko. Je to jednostranný dvouzvonový srub, jehož hlavní zbraně ( L1 a M ) vykrývaly palbou prostor k tvrzovému objektu N-S 72. Ochranu vlevo zajišťoval pouze lehký kulomet ze čtyřstřílnového pancéřového zvonu, neboť jen o několik desítek metrů dál se nachází srub N - S 79 Hrobka. Tento objekt i přes své zničení z období okupace je velmi pozoruhodný. Pravou částí je zcela zapuštěn do terénu. Zde jako hlavní zbraň bylo umístěno kulometné dvojče v kopuli, směřující do předpolí linie. V kasematě byl pouze protitankový kanón ( zbraň L1 ), který vykrýval prostor před sruby N-S 80 a 81. V levé části byl také zvon pro lehký kulomet . Jedním z důležitých úkolů tohoto srubu bylo však řízení palby tvrzového dělostřelectva, neboť z tohoto místa byl skvělý výhled do prostoru hraničního přechodu v Bělovse. Proto měl srub instalován dělostřelecký pozorovací zvon, jehož umístění je naprosto unikátní - přímo ve středu stropnice objektu. Bohužel právě vlivem této netradiční polohy zvonu došlo za války při jeho trhání k značného zničení týlové stěny srubu. Při této destrukci došlo k odtržení pancéřové uzávěry pozorovacího průzoru zvonu. jeden z českých chlapců ji opodál srubu nalezl, tajně odnesl domů a uschoval. Když po desetiletích navštívil památník ve srubu Březinka, přenechal uzávěr členům KVH jako exponát.

 

Zážitky z návštěv: ( nechci, aby si někdo myslel, že je to návod, jak se dostat do srubu, nikoliv. Návštěva srubu bez baterky a znalostí různých nástrah - jímka OMS, větrací otvory, díry v podlaze, suť, studna - je velice riskantní ) N-S 78 - Interiér není moc zachovalý a se sutí. Kamenná rovnanina byla odstraněna a dál za srubem jsou vidět pozůstatky nějakého ostřelování. Revizní šachta je povalená. N-S 79 - Je to opravdu pozoruhodný srub. Interiér spodního patra je celkem zachovalý, ale v některých místech je suť. Též v březnu 1999 posloužilo spodní patro jako několika denní místo posledního odpočinku nějakému sebevrahovi. U studny byla louže krve a nebylo to moc chutné.

Protitankový příkop, který byl budován od N-S 79 směrem do předpolí objektu N-S 81, byl po válce zavážen, ale dosud je patrný v porostu. Před srubem jsou zbytky budov stavební firmy. V těchto místech také dochází k neobvyklému jevu - zdvojení linie těžkého opevnění. Další srub N-S 80 byl totiž vsunut projektanty několik desítek metrů do vnitrozemí. Učinili tak proto, aby vznikla návaznost systému palem liniových objektů na levý křídelní srub tvrze Dobrošov N-S 73 Jeřáb. Objekt N-S 80 má střeleckou místnost pouze na pravé straně. Zbraně L1 a M měly odtud chránit svou palbou údolí po osadou Polsko a na protější straně svah, na jehož vrcholu se nachází srub Jeřáb. Objekt N-S 80 měl mít na pravé straně ještě zvon pro lehký kulomet. Na levé straně měla být kopule pro kulometné dvojče, jehož palba směřovala na N-S 81 Lom. Tento zvon a kopuli však již nestačili budovatelé opevnění v roce 1938 osadit. Je proto možné si zde prohlédnout nepoškozené betonové šachty pro ně a vytvarování betonového náběhu pro střílny. Zbytek objektu je ale značně zničen po destrukčních zkouškách, které za války prováděla německá armáda. ´Velkými náložemi byla částečně odtržena i stropní deska. Zde je dobře vidět bohatost ocelové armatury, kterou byl beton vyztužen. Protože je srub zabudován ve hraně svahu a terén pod ním klesá, mají jeho ochranné střílny pro lehké kulomety směřující do vnitrozemí zvětšenou depresi a je zešikmen i okraj diamantového příkopu.

Srubem N-S 81 začíná opět normální linie těžkých objektů. Z jeho pravé kasematy směřují dvě střílny pro těžké kulomety ( D ) k N-S 80, z levé kasematy střílny L1 a M ke srubu N-S 82. Zvony na obou stranách byly určeny pro lehké kulomety. Srub je opět zabudován ve hraně svahu, klesajícího do vnitrozemí. Proto má také okraje diamantových příkopů zešikmeny, aby nebránily výstřelu lehkých kulometů z ochranných střílen v týlu.)

Zážitky z návštěv: Co se týče N-S 80 Jirásek návštěvu díky devastaci objektu nedoporučuji. Sám jsem nechtěl lézt do objektu, kde je v kasematě vratká podlaha. Jinak šachty pro pancéřové prvky stojí za to. Dále N-S 81 Lom je uzavřen KVH Náchod a připravuje se jeho otevření jako provozní budova s expozicí. Má odkopanou kamennou rovnaninu a před srubem Wehrmacht ( asi při trhání zvonů kameny ) použil kameny ze záhozu na srovnání terénu od srubu až 5 metrů do vnitrozemí.

Srub N-S 82 Březinka podrobně popsán na samostatné stránce.

N-S 82 Březinka a hraniční přechod - pohled do broum. výběžku

Srub N-S 83 Lázně je jednostranný, dvouzvonový. Vlevo má kasematu pro L1 a M, která měla skvělý výstřel do údolí Bělovsi. Na obou stranách byly zvony pro těžké kulomety. Levý zvon měl možnost postřelovat prostor údolí Metuje směrem k Hronovu a silnici od hranice do vnitrozemí. Pravý zvon chránil pásmo protitankové překážky, dosud dobře znatelné, vedoucí po svahu vzhůru ke srubu N-S 82 Březinka.

 

Údolí (Náchoda) Metuje

Srub N-S 84 Voda je oboustranný, dvouzvonový. byl vybudován uprostřed údolí a svými hlavními střílnami ( L1 a M ) z kasemat ovládal nejen celý prostor na okraji Bělovsi, ale i svahy nad mí. Na obou křídlech měl osazeny zvony pro lehký kulomet. Protože v těchto místech poblíž řeky je vysoká hladina spodní vody, musel být objekt vybudován jako jednopodlažní a všechny místnosti, které u běžných srubů jsou ve spodním patře, musely být umístěny v horním podlaží. Proto je půdorys objektu větší, než tomu bývá u ostatních srubů. Toto řešení je značně neobvyklé a vyskytuje se jen v několika případech v okolí Ostravy a Opavy. Interiér objektu byl v poválečných letech používán jako stanoviště civilní obrany a byl k tomu účelu zcela přestavěn. Do kopané studny byl při tom sveden opad záchodu a původní jímka OMS zůstala nevyužita. Z této doby také pocházejí moderní pancéřové dveře na místě původní vchodové mříže. Srub je nepřístupný.

Jednostranný srub N-S 85 Montace je řešen zcela unikátně. Projektanti ŘOP zde trochu škodolibě připravili nepříjemné překvapení pro nepřátelské jednotky, kterým by se podařilo proniknout pevnostním pásmem. Srub je postaven zcela izolovaně na levém břehu Metuje na nejužším místě náchodského údolí, asi kilometr za hlavním obranným postavením. Protitankový kanón (L1) z hlavní kasematy ovládal silnici a železniční trať vedoucí do vnitrozemí. Srub je jako jediný v náchodském uzávěru postaven v odolnosti I, neboť před nepřátelským ostřelováním je dokonale ukryt za vysokým skalnatým hřebenem. K vlastní ochraně měl šestistřílnový zvon pro těžký kulomet. Skvělý výhled do náchodské kotliny je dnes zakryt novým sídlištěm. srub sám je využit jako skladiště a nelze do něho vstoupit.

Zážitky z návštěv: O Březince nebudu povídat, ale doporučuji Vám návštěvu nějakou tu sobotu v roce. N-S 83 Lázně je sub celkem sympatický. Ale jinak klasický jednostranný. Je zde vidět jak malý výstřel měly pomocné střílny. Zde má lehký kulomet dostřel asi 10 metrů. Potom N-S 84 Voda, zde je vidět rozlehlost jednopatrového srubu. Zvony jako všude jsou vytrženy. Vzhledem k tomu, že je pro účely CO je znehodnocen. N-S 85 Montace je zapadlí srub. Situován od Náchoda do Bělovse u supermarketu napravo přes most. Svou odolností spíš zapadá někam do Orlických hor. Pro mne je též sympatický (je to mým zalíbením pro jednostranné sruby).

Linie k Hronovu (Trutnovu)

linie směrem k Hronovu ze zničených střílen srubu

Jednostranný srub N-S 86 Havlíček stojí na severním svahu nad Bělovsí a ovládá z této strany celé údolí i protilehlou stráň až k N-S 81 protitankovým kanónem (L1) a dvojčetem těžkých kulometů (M). Vlastní obranu zabezpečuje vpravo zvon s lehkým kulometem a vlevo s kulometem těžkým. Srub je nyní na okraji lesa a v nejbližších letech zmizí zcela za stromy, které byly vysázeny na louce pod ním.

N-S 86 Havlíček a pohled na linii opevnění směr Dobrošov

Oboustranný srub N-S 87 Les vytváří napojení mezi objekty těžkého opevnění uzávěru Bělovsi a linií, táhnoucí se po náhorní planině před obcemi Babí a Pavlišov. Srub má na obě strany běžnou výzbroj - protitankový kanón a kulometné dvojče (L1 a M) a zvony s lehkými kulomety. Před čelní stranou objektu spadá svah prudce dolů k hranicím. Zvláštností je zde hluboký příkop, dosud dobře patrný, který byl vyrubán ve skále proto, aby umožnil výstřel z pravé kasematy až dolů na silnici v Bělovsi.

Srub N-S 88 Transformátor je umístěn na ploché výšině na okraji obce babí. Vlevo měl kasematu s protitankovým kanónem a kulometným dvojčetem (L1 a M) a zvon pro lehký kulomet. Jako hlavní zbraň na pravé straně měl zapuštěnou kopuli pro kulometné dvojče, která umožňovala ostřelování prostoru předpolí a hraničního přechodu. Objekt byl z této strany původně zakryt kamennou rovnaninou a záhozem, takže od hranic byl takřka nepozorovatelný. v současné době jsou v něm zbytek novodobých instalací a jiné úpravy, které pocházejí z nedávných let, kdy zde byl sklad barev pro značení silnic. V budoucnu možná celý sub zmizí v náspu projektované mezinárodní dálnice do Polska.

Zážitky z návštěv: N-S 86 Havlíček je mým největším oblíbencem a je též bez kamenné rovnaniny. Vněm stejně jako v N-S 87 Les si zlodějové kabelů zřídili spalovnu izolace a tak jsou sruby očouzené i ve vnitřku. O N-S 88 Transformátor nemohu vyprávět, jelikož jsem ji viděl pouze z automobilu. Stojí uprostřed pole.

To by snad bylo o linii u Náchoda vše. Dále ještě pokračuje N-S 89 Dvoják, ale ten už nemá nic s obranou údolí Metuje společného. Na straně u Dobrošova navazuje N-S 71 V sedle, ale ten též nebránil Náchod. Já doufám, že se Vám má stránka líbí a pokud ne a jestli máte návrhy e-mailujte.


Poslední aktualizace: 22.08.2001

NAVRCHOLU.cz