PODÚSEK H2 DÍVČÍ LÁVKY*);
H3a DVORAČKY
**)

Ing. Jaroslav Beneš, Radan Lášek, Jaroslav Brož, Martin Bradáč, Michal Beneš

H3 Kotel <-> H1 Luční hora

Podúsek H2 Dívčí lávky; H3a Dvořačky

         Stavební podúseky H2 a H3a patří do systému opevnění Krkonoš. Podúsek H2 měl začínat pod Vrbatovou boudou a přes Zlaté návrší a Svinské louže měl vést k Medvědínu. Jeden výkop pro LO měl být údajně přímo za horní stanicí zdejší lanovky, dnes je však tento prostor zcela zplanýrován. Z Medvědína klesala linie opevnění do údolí Labe, zhruba směrem k restauraci Myslivna. Od Myslivny měla linie pevnůstek vystoupat na Kozí hřbety a pokračovat na východ. Západně od bývalé Renerovy boudy pak již měl začínat úsek H2.

         Výstavba úseku H2 byla zadána 20.7.1938 firmě RTDr. Šťastný z Jíčína [1] (dle [2] Ing. Šťastnému). Velitelem VSD byl dle [1] mjr.p. Josef Hejl, dle [2] škpt. Wagenknecht. Dle [1] bylo zadáno 55 objektů a z toho 4 byly postaveny. Dle [2] byly postaveny též 4 objekty, ale s celkovým počtem objektů to je složitější. Podúsek měl dle [2] mít 76 objektů, z toho je ale u 4 objektů (č. 235-238) pozn. neví se, zda patří do úseku H2 nebo H3. Stavba 5 objektů (č. 251-255) byla odsunuta na pozdější rozhodnutí. Objekty plánované k výstavbě na Kozích hřbetech (č. 79-89) měly být nahrazeny polním opevněním a č. 72 mělo být zrušeno úplně. U objektu č. 50 je uvedena poznámka: patří do úseku H3a. Po všech těchto redukcích se dostáváme k číslu 54, což by byl pravděpodobný počet zadaných objektů. Nadále se přidržíme počtů objektů dle [2].

         V terénu jsme našli všechny 4 postavené objekty, 3 výkopy u Dívčích lávek a 7 výkopů v prostoru mezi Medvědínem a Zlatým návrším (jejich příslušnost k úseku H2 je nejistá - viz dále). V celém úseku H2 se dochovalo mnoho pozůstatků po polním opevnění.

         S úsekem H3a je to ještě složitější. Dle [1] byla 27.7.1938 zadána firmě F. Fína z Plzně výstavba 40 objektů; postaven žádný. Velitelem VSD byl určen škpt.pěch. J.Bečvář. Dle [3] bylo zadáno též 40 objektů, dle sdělení kolegy Láška, který připravuje o opevnění v Krkonoších knížku, bylo zadáno 39 objektů. A nakonec dle [2] bylo zadáno jen 29 objektů. Kolega Lášek dále uvádí i čísla objektů úseku H3a: 1-29, 41-47, 48a-b, 49 (což by znamenalo, že v úseku jsou i dvě "déčka" - a to je důležité pro další). Ve [2] je číslování objektů jen 1-29. Je tedy velice pravděpodobné, že došlo k nějakým přesunům objektů mezi stavebními úseky, které nemůžeme bez dalších podkladů zjistit. Do celé problematiky přinese snad světlo již avizovaná publikace přítele Láška.

         A na závěr ještě jednu poznámku k úseku H3a. Na mapě jsou zakresleny nalezené výkopy západně od Medvědína. Označili jsme je čísly H2/54-H2/60. Dle vyjádření kolegy Láška je číslo H2/60 číslem H2/50 (viz ale pozn. dle [2] u objektu H2/50) a ostatní výkopovky patří již do úseku H3a. Tato verze se nám jeví jako velmi pravděpodobná, ale bez dalších materiálů opět nemůžeme s určitostí nic říci a nezbývá než se opravdu těšit na již zmíněnou knížku.

         Překážky v úsecích H2 a H3 stavěla firma Ing. Pažout z Jíčína. Stavba byla zadána 16.8.1938 a velitelem VSD byl kpt.p. O. Řehák.

Upozornění:

         Některé řopíky leží v nejpřísněji chráněných územích (I. zóna ochrany) KRNAPu, kde je přísný zákaz pohybu mimo značené cesty! My jsme měli k průzkumu povolení od vedení KRNAPu.

*) Název podúseku je dle [2] Dívčí Lávky, dle [1] Špindlerův Mlýn.
**) Dle [1] se úsek H3 nazývá Zlaté návrší a úsek H3a Kotel. Dle [2] je úsek H3 Kotel a úsek H3a Dvoračky. Přidržíme se označení dle [2].


 

Přehled objektů podúseku H2 DÍVČÍ LÁVKY DLE [2]

číslo ŘOP typ azimuty L/P datum betonáže poznámka
50 A160     patří do H3a, skořápka+bednění, ními nenalezeno
51 A140      
52 A160      
53 A140      
54 A180     výkop, v kosodřevině, azimut č. stěny ?
55 A180     výkop, azimut č. stěny 50o, u Šmídovy vyhlídky
56 A160     jestliže výkop, tak nenalezen, možná že objekt měl stát přímo na dnešní Šmídově vyhlídce
57 A140     výkop+skořápka, azimut č. stěny 4o, pod cestou
58a D2     výkop+skořápka, azimut č. stěny 42o, u č. 58b, původně A160
58b D1     výkop, azimut č. stěny 22o, u cesty, cca 100m od rozcestí
59 A160     výkop, azimut č. stěny 20o, u cesty cca 100 od Déček
60 A140     výkop, azimut č. stěny 15o, ve Svinských loužích těsně u chodníku
61 A140      
62 A140      
63 A180      
64a D2     původně A160
64b D1      
65a D2     výlom ve skále na stráni, těsně u pěšiny, původně A160
65b D1     výlom ve skále na stráni, těsně u pěšiny
66a D2     krásný (!) základ, těsně u 66a, azimut stř. 275o, původně A140
66b D1 105 24.9.1938 v prudké stráni, vchod zasypán, velká střílna
67 A180 270/90 14.9.1938 lomený P, 4 schody, 104 cm, elevace levé střílny 11o, ve stráni, pod ním patrně základy lanovky pro stavbu
68 A140Z 300/80 3.9.1938 v lesíku u mostu a silnice, zazděn
69a D2     původně A140
69b D1      
70a D2     původně A160
70b D1      
71a D2     původně A160
71b D1      
72 B2 100     zrušen
73a D2     původně A120
73b D1      
74a D2     původně A160
74b D1      
75a D2     původně A160
75b D1      
76a D2     původně A160
76b D1      
77a D2     původně A120
77b D1      
78a D2     původně A180
78b D1      
79 A180     polním způsobem, západní vrchol Kozích hřbetů
80 A140     polním způsobem
81 A180     polním způsobem
82 A180     polním způsobem
83 A140     polním způsobem
84 A160     polním způsobem
85 A140     polním způsobem
86 A160     polním způsobem
87 A180     polním způsobem
88 A140     polním způsobem
89 A180     polním způsobem
235 A160     neví se, zda patří do úseku H2 nebo H3
236 A140     neví se, zda patří do úseku H2 nebo H3
237 A160     neví se, zda patří do úseku H2 nebo H3
238 A140     neví se, zda patří do úseku H2 nebo H3
239 A140      
240 A180      
241 A160      
242 A180      
243 A180      
244 A140      
245 A160      
246 D1 20 6.9.1938 zazděn, u Myslivny, původně E1
247a D2     původně A140
247b D1      
248 E2     u Dívčích Lávek
249 B2 90      
250a D2     původně A140
250b D1      
251 A160     o stavbě bude rozhodnuto později
252 A140     o stavbě bude rozhodnuto později
253 A160     o stavbě bude rozhodnuto později
254 A160     o stavbě bude rozhodnuto později
255 A180     o stavbě bude rozhodnuto později

Přehled objektů podúseku H3a DVORAČKY dle [2]                

1 A 180      
2 - 4 A 160      
5 A 120      
6 - 8 A 160     č. 6 - původně A 140
9 A 180     lomený
10 A 160      
11 A 140      
12 A 180      
13 - 16 A 160      
17 A 140      
18 - 22 A 160      
23 A 180      
24 A 180      
25 A 160      
26 A 180      
27 A 160      
28 A 160      
29 A 200      

Všechny řopíky jsou jen v hrubé stavbě a mají vyřezané střílny. V podúseku jsou pozůstatky polního opevnění - zákopů a palpostů. Ani u jednoho objektu není známa pevnost betonu.

Počty objektů:

Počet objektů v podúseku H2 dle [2]: 54
Typ objektu Počet zadaných objektů [2] postavených objektů započatých objektů - výkopů
A   21 2 5
B   1 0 0
D   1 2 5
E   31 0 0
Celkem   54 4 10

Použitá literatura:

[ 1 ] Aron, L. a kol.: ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ 1935 - 1938, Okresní muzeum Náchod, Náchod 1990.
[ 2 ]                     : PODROBNÝ PŘEHLED L.O. V PROSTORU II. SBORU
[ 3 ] Holub, O.: KRKONOŠSKÁ OPEVNĚNÍ, Krkonoše č. 8 roč. 1978.


H3 Kotel <-> H1 Luční hora


Poslední aktualizace: 01.06.2003

NAVRCHOLU.cz