Názory

Plukovník Bohumil Junger: Vliv stálého opevnění na vedení operací (1934)

Způsob provedení

          Budování stálých opevnění vyžaduje času a hotová opevnění třeba udržovati v takovém stavu, aby zde obrana nalezla spolehlivou oporu. Musíme proto dobře uvážit stupeň naléhavosti obrany různých částí hranic a podle toho řídit vybudování stálých opevnění.

          Ve Francii lze tuto otázku uspokojivě vyřešit, protože hranice, kde třeba pomýšleti na válečný konflikt, jsou dosti jasné. Hůř je tomu u nás, kde tato otázka je mnohem spletitější.

          Přesto lze stupeň ohroženosti hranic do té míry vymeziti, že můžeme podle toho stanovit stupeň naléhavosti vybudování stálých opevnění. Jsou u nás části hranic, které po tom přímo volají.

          Konfigurace našeho státu není výhodná. Jsme již tím, nehledě k politickým úvahám, nucenu pomýšlet na počáteční obranu. Zvláštní nařízení tuto obranu sice připravují, ale nijak nezabezpečují proti vážnému náporu nepřítele. Tomu čelit můžeme, jen budeme-li opřeni o stálá opevnění. Polní opevnění zůstanou vždy jen náhradou, jejíž cena závisí na době, kterou můžeme věnovat pracím, na důkladnosti příprav k práci a zásobování opevňovacím materiálem, dále na pohotovosti všech činitelů při tom zúčastněných. Velitelé a vojska s válečnými zkušenostmi by snad v tomto úkolu dostáli, ale s mobilisovanými silami v neklidu první válečné doby sotva povstane dílo plně vyhovující. Ani při aplikačních cvičeních nelze počítati s tím, že postup nepřítele bude v těchto připravených postaveních zastaven. Jen v oblastech, kde máme stálá opevnění bychom mohli býti klidni, že zde nepřítel nepronikne.

          Válečné zkušenosti dokazují nutnost stálého opevnění a nebylo by nijak prozíravé stálá opevnění u nás zamítnouti. Již odsunutím této otázky vznikají vážné škody, které mohou jednoho dne zavinit pohromu.

          Stálá opevnění nevzniknou v krátké době, třeba času a mnohých příprav, než lze přikročiti k vybudování. Samo prostudování moderního způsobu stálých opevnění a jejich projektování vyžaduje mnoha let. Je chyba, že jsme tradici stálého opevňování u nás přerušili.

          Již v r. 1921 byl učiněn návrh, aby bylo zřízeno oddělení pro stálé opevňování. Návrh zapadl a čeká na vzkříšení.

Poznámky po finanční stránce

          Potřeba stálého opevnění se všeobecně uznává, ale je líto věnovat na ně peníze. Požadavek stálého opevnění se přímo nevnucuje jako ostatní požadavky vojenské správy, a proto se jednoduše o něm nejedná. Jak válečné události dokazují, je to chyba, chyba tím vážnější, čím déle se tato věc odkládá.

          Tvrzení, že vydání na stálá opevnění ochuzují celková vydání na brannou moc, jsou mylná, protože průběh žádné války neukazuje na to, že by vydání na stálá opevnění poškodila polní vojska, naopak dokazují, jak cennou oporou byla stálá opevnění pro operace polních vojsk, jak podstatně přispěla k úspěchu nebo jako cennou složkou úspěchu mohla býti, kdyby jich bylo náležitě využito. Nebylo armády, jíž by vybudování stálého opevnění poškodilo – buď v přípravách k válce nebo během operací – ale bylo nesčetně mnoho armád, které trpce pocítily nedostatek stálého opevnění. Tento nedostatek byl často příčinou porážky nebo i zkázy.

          Vydání národní obrany jsou úměrná úvahám o nutném stupni výboje nebo odboje branné moci. V tomto rámci třeba přiměřeně rozděliti vydání na osoby a vojenské prostředky. Mezi vojenské prostředky náleží stálá opevnění. Zvláště to platí pro nás s hlediska obtížné politické i vojenské situace naší republiky, jež vyžaduje vydatných příprav k obraně. Nejúčinnějším prostředkem obrany jsou stálá opevnění, tím cennějším, že zvyšují účinnost všech branných i útočných opatření vojenské správy. Stálá opevnění nahradí podle potřeby úbytek polních vojsk a jsou dobře uložený kapitál, který nese vždy hojné úroky. Podle toho musíme oceňovat náklady na stálá opevnění.

          S národohospodářského hlediska má vybudování stálých opevnění jisté výhody. Peníze vydané na stavbu stálých opevnění zůstanou v zemi a přijdou k dobru zvýšení zaměstnanosti. Práce o stálých opevněních jsou vítaným prostředkem výcviku ženijního vojska, ale i ostatních vojsk, která se účastní vybudování.

          Stálá opevnění se stavějí především pod zemí takovým způsobem, že nebudou nikdy zastaralá a zůstanou vždy pro pozemní válku velmi cenným příspěvkem k zesílení obrany a tím i útoku. Třeba také uvážit, že jen moderní stálá opevnění skýtají bezpečnou ochranu před zvýšenými účinky letectva, dělostřelectva a chemické války!

          Stálá opevnění mají také velkou cenu tím, že jsou osvědčeným prostředkem k udržení míru, neboť naznačují viditelně a důrazně pohotovost obrany státu, a již svou existencí uklidňují horké hlavy v sousedních státech, jejichž touhy se nesou po našem území.

Rozhledy technických zbraní, 1934, č. 3


Poslední aktualizace: 12.3.2014

NAVRCHOLU.cz